Старосільська громада
Рівненська область, Сарненський район

Виконавчий комітет

Список членів виконавчого комітету

Прізвище Ім’я По батькові Посада, місце роботи
1 Кузьмич Михайло Миколайович Сільський голова
2 Костюкевич Віктор Григорович Секретар сільської ради
3 Сергійчук Сергій Петрович Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради
4 Маринич Адам Степанович Староста села Дроздинь
5 Захожий Олег Володимирович Лісничий Старосільського лісництва 
6 Озерчук Андрій Адамович Настоятель Свято-Миколаївського храму с. Старе Село
7 Гребеневич Микола Федорович  Завідуючий господарством Переходицького ЗЗСО

Положення про виконавчий комітет Старосільської сільської ради

 1. Виконавчим органом Старосільської сільської  ради є виконавчий комітет ради, який утворюється  сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови,  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається статутом Старосільської сільської  ради, регламентом діяльності сільської ради, та цим Положенням, затвердженим рішенням сесії.
 2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається сільською радою.  Кандидатури членів виконавчого комітету, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету  вносить на розгляд ради сільський голова.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови,  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря сільської ради, керуючий справами ( секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. Очолює виконавчий комітет сільський  голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради.
 5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

 Повноваження виконавчого комітету ради Старосільської сільської ради.

 1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
 2. Виконавчий комітет ради:

     1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд  ради;

   2) координує діяльність відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

          Організація роботи виконавчого комітету ради:

Основною формою роботи виконавчого комітету  ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються  сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар сільської ради  та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету відповідно до розпорядження сільського голови, який здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними.

На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку Старосільської сільської ради, бюджету та фінансів, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються керуючим справами (секретарем)  виконавчого комітету сільському голові за двадцять днів до засідання. Ці документи включають: проект порядку денного засідання; список осіб, які запрошуються на засідання виконкому; проект рішення виконкому.

Робота виконавчого комітету проводиться за річними та квартальними планами роботи, які затверджуються рішеннями виконкому. Плани роботи готуються керуючим справами  сільської ради з урахуванням пропозицій членів виконкому не пізніш як за 15 днів до початку наступного року або кварталу і вносяться на розгляд виконкому. За результатами роботи готуються квартальні та щорічні звіти, які заслуховуються на сесії сільської ради. 

Засідання виконавчого комітету: 

    1.Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 1. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 2. Планові засідання проводяться один раз на місяць в останній вівторок  місяця. Позапланові по мірі необхідності за розпорядженням сільського голови.
 3. Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із заступником сільського голови, секретарем сільської ради доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.
 4. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.
 5. Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркуша, довідка – 3.
 6. У проектах рішень, що вносяться разом із довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.
 7. Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає сільському голові, заступнику сільського голови та членам виконкому і запрошеним на засідання.
 8. У засіданнях можуть брати участь депутати сільської ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.
 9. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 10. У протоколі зазначаються:
 • номер протоколу, дата, час і місце складання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
 • результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;
 • прийняті рішення, рекомендації і висновки.
 1. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій.
 2. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні і подається на підпис сільському голові не пізніш як на третій день після засідання.
 3. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 5 днів і підписується сільським головою.
 4. Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 5. 16.Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

 

Повноваження виконавчого комітету ради

 

 Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

(ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

До відання виконавчих органів сільської ради  належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку Старосільської сільської ради,  цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку  території сільської ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком  території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності  територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до  органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

6) подання до  обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно  області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку територіальної громади ,  координація цієї роботи на  території  сільської ради ;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на  території;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільської рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до обласної ради  необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів обласного бюджету;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

3)  встановлення за узгодженим рішенням  ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності громади;

4)  здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території  об’єднаної територіальної громади , та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальної громади;

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавства;

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

 Повноваження щодо управління комунальною власністю(ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності  об’єднаної територіальної громади;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на  території  громади, які перебувають у державній власності.

 Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

До відання виконавчих органів сільської ради належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності  територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь